Vastuvõtt

Vastuvõtt


Uute õpilaste vastuvõtt kooli toimub igal aastal juunikuu alguses. Kooli võtab vastu õpilasi vastuvõtukomisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis.

Selleks esitab lapsevanem järgmised dokumendid hiljemalt sama aasta maikuu lõpuks: 
1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri; 
3) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart; 
4) väljavõte tervisekaardist; 
5) õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri; 
6) logopeedi tõend või kõne iseloomustus;
7) lastepsühhiaatri tõend (kehtib 1 aasta) või teatise õpilase tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks  vajalike tingimuste kirjeldus; 
8) kõrvaarsti tõend (kuulmispuudega lapsel ka audiogramm);  
9) silmaarsti tõend;  
10) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
11) Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta.  

Nõustamismeeskond võib vajadusel korral soovida näha täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb nõustamismeeskond soovituse lapse õppima asumise kohta kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.

 

Uute õpilaste vastuvõtt kooli toimub igal aastal juunikuu alguses. Kooli võtab vastu õpilasi vastuvõtukomisjon, kes hindab õpilase sobivust ja vajadust õppida kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis.

Selleks esitab lapsevanem järgmised dokumendid hiljemalt sama aasta maikuu lõpuks: 
1) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri;
2) vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri; 
3) õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart; 
4) väljavõte tervisekaardist; 
5) õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri; 
6) logopeedi tõend või kõne iseloomustus;
7) lastepsühhiaatri tõend (kehtib 1 aasta) või teatise õpilase tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks  vajalike tingimuste kirjeldus; 
8) kõrvaarsti tõend (kuulmispuudega lapsel ka audiogramm);  
9) silmaarsti tõend;  
10) rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
11) Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta.  

Nõustamismeeskond võib vajadusel korral soovida näha täiendavaid dokumente ja spetsialistide hinnanguid õpilase või koolieelse lasteasutuses käiva lapse arengu täpsustamiseks.

Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb nõustamismeeskond soovituse lapse õppima asumise kohta kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.