Hoolekogu


Tartu Hiie Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Hoolekogu koosseis (kinnitatud haridus- ja teadusministri 20.12.2021 käskkirjaga nr 1.1-2/21/391):

Nimi Esindatav koostööpartner E-posti aadress
Senta Michelson Hoolekogu esimees
Kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Puuetega Inimeste Koda
Sentam2002@yahoo.com
Regina Paabo Kooli toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing Regina.koolitus@gmail.com
Gerli Savisaar Lapsevanemate esindaja gertssu@gmail.com
Maive Tõkke Lapsevanemate esindaja Maive698@gmail.com
Karl Rosenberg Vilistlaste esindaja Karlrosenberg9@gmail.com
Tiiu Rahuoja Kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium Tiiu.rahuoja@hm.ee
Kaja Plado Õppenõukogu esindaja kajaplado@hiiekool.ee
Kaja Raid Õpilaste esindaja kajaraid@hiiekool.ee

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"

Tartu Hiie Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu koosseisu kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, õpilasesinduse, vanemate, vilistlaste ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Hoolekogu koosseis (kinnitatud haridus- ja teadusministri 20.12.2021 käskkirjaga nr 1.1-2/21/391):

Hoolekogu tegevuse aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning haridus- ja teadusministri 03.12.2010 määrus nr 69 "Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord"

Nimi Esindatav koostööpartner E-posti aadress
Senta Michelson Hoolekogu esimees
Kooli toetava organisatsiooni esindaja, Tartu Puuetega Inimeste Koda
Sentam2002@yahoo.com
Regina Paabo Kooli toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing Regina.koolitus@gmail.com
Gerli Savisaar Lapsevanemate esindaja gertssu@gmail.com
Maive Tõkke Lapsevanemate esindaja Maive698@gmail.com
Karl Rosenberg Vilistlaste esindaja Karlrosenberg9@gmail.com
Tiiu Rahuoja Kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium Tiiu.rahuoja@hm.ee
Kaja Plado Õppenõukogu esindaja kajaplado@hiiekool.ee
Kaja Raid Õpilaste esindaja kajaraid@hiiekool.ee