Meie kool

Kontseptsioon


Tartu Hiie Kool on HEV laste kool, kus on võimalik kuulmis- ja kõnepuudega õpilastel omandada põhikooli riikliku õppekava järgi õppides põhiharidus ning kuulmispuudega koolieelikutel saada koolieelset ettevalmistust. Tegemist on hariduslike erivajadustega õpilaste kooliga, mille õppe-kasvatustööd iseloomustab korrigeeriv ja kaasav suunitlus kaasaegse õppevara, otstarbekate näitvahendite ja ruumikasutuse kaasabil. Kooli ülesandeks on leevendada õpilaste probleeme logopeedilise ja eripedagoogilise abi ning interdistsiplinaarsete tugiteenustega sedavõrd, et õpilane suudaks võimaluse korral minna (tagasi) oma elukohajärgsesse kooli. Oluline on õigel ajal kasutusel võtta parimad meetmed, et olemasolev puue või probleem ei süveneks.

Arvestades Tartu Hiie Kooli professionaalse (eri)pedagoogilise personaliga varustatust, personali pikaajalisi töökogemusi kuulmis- ja kõnepuudega laste õpetamisel, laialdast kompetentsi ja kooli logistiliselt head asukohta Eestis, tegutseb kool ka valdkonna oskusteabekeskusena osutades kõigile Eestis elavatele kuulmis- ja kõnepuudega lastele ja nende vanematele sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja õppenõustamisteenuseid. Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on aktiivsed praktikud. Koolil on suhtevõrgustik ja kontaktid, mille kaasabil on võimalik abivajajatele murede lahendamisel tuge pakkuda.

Koolis toimub õpilaste kõne ja üldise arengu taseme igakülgne korrigeerimine, kommunikatsioonioskuse kujundamine, artikulatsiooniaparaadi töö arendamine, hääle tekitamine ja häälikute seadmine, suultlugemise õpetamine, kuuldetaju arendamine, keeleliste väljendusvahendite kujundamine, sõnavara laiendamine, õige ja teadliku lugemise õpetamine, jutustamisoskuse arendamine ning võimalikult veatu kirjutamisoskuse kujundamine. Oluline on harjutamine ja õpitu kinnistamine ning arengut toetavad tegevused pärast ainetunde. Õppeperioodil on kaugemal elavatel õpilastel võimalus elada kooli õpilaskodus.

Käesoleval õppeaastal õpib koolis 281 õpilast ja ettevalmistusrühmas 15 koolieelikut. Avatud on 29 klassikomplekti ja üks kooliks ettevalmistusrühm.

Kool on Tartu Ülikooli Pedagogicumi innovatsioonikool olles koostööpartner õppe-, teadus- ja arendustöös ning kindlustades koostöös ülikooliga vajaliku kompetentsuse pedagoogilise praktika juhendamiseks. 

Kool on UNESCO ühendkoolide võrgustiku liige, kus on tähtsal kohal inimõigused ja demokraatia, üleilmne sotsiaalne õiglus ning teiste kultuuride tundmaõppimine ja jätkusuutlik areng.

Kooli oli 2009-2018 SA Innove partner õppenõustamisteenuste pakkumisel.

 

Tartu Hiie Kool on HEV laste kool, kus on võimalik kuulmis- ja kõnepuudega õpilastel omandada põhikooli riikliku õppekava järgi õppides põhiharidus ning kuulmispuudega koolieelikutel saada koolieelset ettevalmistust. Tegemist on hariduslike erivajadustega õpilaste kooliga, mille õppe-kasvatustööd iseloomustab korrigeeriv ja kaasav suunitlus kaasaegse õppevara, otstarbekate näitvahendite ja ruumikasutuse kaasabil. Kooli ülesandeks on leevendada õpilaste probleeme logopeedilise ja eripedagoogilise abi ning interdistsiplinaarsete tugiteenustega sedavõrd, et õpilane suudaks võimaluse korral minna (tagasi) oma elukohajärgsesse kooli. Oluline on õigel ajal kasutusel võtta parimad meetmed, et olemasolev puue või probleem ei süveneks.

Arvestades Tartu Hiie Kooli professionaalse (eri)pedagoogilise personaliga varustatust, personali pikaajalisi töökogemusi kuulmis- ja kõnepuudega laste õpetamisel, laialdast kompetentsi ja kooli logistiliselt head asukohta Eestis, tegutseb kool ka valdkonna oskusteabekeskusena osutades kõigile Eestis elavatele kuulmis- ja kõnepuudega lastele ja nende vanematele sotsiaalse rehabilitatsiooni- ja õppenõustamisteenuseid. Kõik spetsialistid, kes nõustavad ja probleeme lahendavad, on aktiivsed praktikud. Koolil on suhtevõrgustik ja kontaktid, mille kaasabil on võimalik abivajajatele murede lahendamisel tuge pakkuda.

Koolis toimub õpilaste kõne ja üldise arengu taseme igakülgne korrigeerimine, kommunikatsioonioskuse kujundamine, artikulatsiooniaparaadi töö arendamine, hääle tekitamine ja häälikute seadmine, suultlugemise õpetamine, kuuldetaju arendamine, keeleliste väljendusvahendite kujundamine, sõnavara laiendamine, õige ja teadliku lugemise õpetamine, jutustamisoskuse arendamine ning võimalikult veatu kirjutamisoskuse kujundamine. Oluline on harjutamine ja õpitu kinnistamine ning arengut toetavad tegevused pärast ainetunde. Õppeperioodil on kaugemal elavatel õpilastel võimalus elada kooli õpilaskodus.

Käesoleval õppeaastal õpib koolis 281 õpilast ja ettevalmistusrühmas 15 koolieelikut. Avatud on 29 klassikomplekti ja üks kooliks ettevalmistusrühm.

Kool on Tartu Ülikooli Pedagogicumi innovatsioonikool olles koostööpartner õppe-, teadus- ja arendustöös ning kindlustades koostöös ülikooliga vajaliku kompetentsuse pedagoogilise praktika juhendamiseks. 

Kool on UNESCO ühendkoolide võrgustiku liige, kus on tähtsal kohal inimõigused ja demokraatia, üleilmne sotsiaalne õiglus ning teiste kultuuride tundmaõppimine ja jätkusuutlik areng.

Kooli oli 2009-2018 SA Innove partner õppenõustamisteenuste pakkumisel.