Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Tartu Hiie Kooli vastuvõtu ning väljaarvamise tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse Tartu Hiie Kooli (edaspidi kool) vastuvõtu tingimused ja kord. 

1.2. Korra kehtestamisel on lähtutud järgmistest seadusandlikest aktidest:

1.2.1. Haridus ja teadusministri 22.juuli 2014 määrus nr 67 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“. 

1.2.2. Haridus ja teadusministri 30.septembri 2011 määrus nr 57 „Tartu Hiie Kooli põhimäärus“.

1.2.3. Haridus ja teadusministri 19.augusti 2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“. 

1.3. Kool avalikustab kinnitatud korra kooli kodulehel.

1.4. Kool on kogu vabariiki teenindav riigi põhikool kuulmis- ja kõnepuudega õpilastele, kes vajavad koolivälise nõustamismeeskonna antud soovituse kohaselt tõhustatud toe või eritoe rakendamist, sealhulgas õpilase puudespetsiifikat arvestava õpikeskkonna kujundamist ja õppe korraldamist ning tugispetsialistide teenuse rakendamist. Koolis tegutsevad järgmised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid:

1.4.1. klassid kuulmispuudega õpilastele;

1.4.2. klassid kõnepuudega õpilastele.

 

2. Õpilaste kooli vastuvõtmine

2.1. Kooli võetakse vastu kuulmispuudega koolikohustuslikus eas õpilasi, kellel on

2.1.1. kuulmispuue keskmises kõnepiirkonnas (sagedusel 500–4000 Hz) 50–100 db ja sellest tulenevas alakõne või 

2.1.2. hiliskurdistumine koolieelses või koolieas, kui kõne on osaliselt või täielikult säilinud või

2.1.3. kurtus ja sensoorne alaalia.

2.2. Kooli võetakse vastu koolikohustuslikus eas primaarse raske kõnepuudega õpilasi.  

2.3. Üldjuhul võetakse õpilasi kooli vastu igal aastal juuni alguses (täpsem info vastuvõtu kuupäevade kohta ilmub kooli kodulehel),  vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta jooksul.

2.4. Õpilaste kooli vastuvõtmiseks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjoni), kes hindab õpilaste sobivust ning vajadust õppida kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis ja kuhu kuuluvad:

2.4.1. hariduslike erivajaduste koordinaator - õppealajuhataja;  

2.4.2. logopeed; 

2.4.3. eripedagoog;

2.4.4. psühholoog;

2.4.5. sotsiaalpedagoog.

2.5. Vajaduse korral kaasatakse komisjoni töösse eksperte (näit lastepsühhiaater, tervishoiutöötaja).

2.6. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse ja kõik vajalikud  dokumendid:

2.6.1 õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri; 

2.6.2. lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;

2.6.3. õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;

2.6.4.õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri; 
2.6.5. logopeedi tõend või kõne iseloomustus;

2.6.6. lastepsühhiaatri või – neuroloogi ja logopeedi tõend või teatis (kehtib 1 aasta) lapse tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks  vajalike tingimuste kirjeldus;  

2.6.7.kõrvaarsti tõend (kuulmispuudega lapsel ka audiogramm);  

2.6.8. silmaarsti tõend;  

2.6.9. väljavõte õpilase tervisekaardist;  

2.6.10. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri; 

2.6.11. Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta.

2.7. Esitatud dokumentide alusel väljastatakse lapsevanemale komisjoni toimumisaeg ja kutsutakse lapsevanem koos lapsega komisjoni.

2.8. Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb komisjon ettepaneku lapse õppima asumise või mitteasumise kohta kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.

2.9. Komisjoni toob välja konkreetsed asjaolud ja põhjendused, miks komisjon soovitab õpilane kooli vastu võtta või mitte võtta. Viimasel juhul teeb komisjon ettepaneku õpilasele sobivama kooli, klassi või õppevormi valimise osas.

2.10. Ettepanek õpilase kooli õppima asumise või mitteasumise kohta  tehakse lapsevanemale teatavaks vestluse /uuringu lõppedes suuliselt.   

2.11. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor ja see vormistatakse direktori käskkirjaga.

2.12. Õpilaskohtade puudumisel registreerib kool õpilase lapsevanema või hooldaja soovil õpilase ootenimekirja ja sobiva koha vabanemisel teavitab sellest.

 

3. Õpilaste koolist väljaarvamine

Õpilane arvatakse kooli direktori otsusega koolist välja:

3.1. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema kirjaliku taotluse alusel või

3.2. Eriarsti otsuse või kooli tugispetsialistide soovituse alusel, kui pärast täiendavaid uuringuid on tuvastatud, et õpilasel ei esine hariduslikku erivajadust, mis on aluseks Tartu Hiie Koolis õppimiseks.

 

4. Tartu Hiie Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine.  

4.1. Käesolevat korda muudetakse seadusandluse muudatustest tulenevalt.

 

Tartu Hiie Kooli vastuvõtu ning väljaarvamise tingimused ja kord

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse Tartu Hiie Kooli (edaspidi kool) vastuvõtu tingimused ja kord. 

1.2. Korra kehtestamisel on lähtutud järgmistest seadusandlikest aktidest:

1.2.1. Haridus ja teadusministri 22.juuli 2014 määrus nr 67 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“. 

1.2.2. Haridus ja teadusministri 30.septembri 2011 määrus nr 57 „Tartu Hiie Kooli põhimäärus“.

1.2.3. Haridus ja teadusministri 19.augusti 2010 määrus nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“. 

1.3. Kool avalikustab kinnitatud korra kooli kodulehel.

1.4. Kool on kogu vabariiki teenindav riigi põhikool kuulmis- ja kõnepuudega õpilastele, kes vajavad koolivälise nõustamismeeskonna antud soovituse kohaselt tõhustatud toe või eritoe rakendamist, sealhulgas õpilase puudespetsiifikat arvestava õpikeskkonna kujundamist ja õppe korraldamist ning tugispetsialistide teenuse rakendamist. Koolis tegutsevad järgmised hariduslike erivajadustega õpilaste klassid:

1.4.1. klassid kuulmispuudega õpilastele;

1.4.2. klassid kõnepuudega õpilastele.

 

2. Õpilaste kooli vastuvõtmine

2.1. Kooli võetakse vastu kuulmispuudega koolikohustuslikus eas õpilasi, kellel on

2.1.1. kuulmispuue keskmises kõnepiirkonnas (sagedusel 500–4000 Hz) 50–100 db ja sellest tulenevas alakõne või 

2.1.2. hiliskurdistumine koolieelses või koolieas, kui kõne on osaliselt või täielikult säilinud või

2.1.3. kurtus ja sensoorne alaalia.

2.2. Kooli võetakse vastu koolikohustuslikus eas primaarse raske kõnepuudega õpilasi.  

2.3. Üldjuhul võetakse õpilasi kooli vastu igal aastal juuni alguses (täpsem info vastuvõtu kuupäevade kohta ilmub kooli kodulehel),  vabade kohtade olemasolul kogu õppeaasta jooksul.

2.4. Õpilaste kooli vastuvõtmiseks moodustab kooli direktor oma käskkirjaga vastuvõtukomisjoni (edaspidi komisjoni), kes hindab õpilaste sobivust ning vajadust õppida kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis ja kuhu kuuluvad:

2.4.1. hariduslike erivajaduste koordinaator - õppealajuhataja;  

2.4.2. logopeed; 

2.4.3. eripedagoog;

2.4.4. psühholoog;

2.4.5. sotsiaalpedagoog.

2.5. Vajaduse korral kaasatakse komisjoni töösse eksperte (näit lastepsühhiaater, tervishoiutöötaja).

2.6. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja kirjaliku avalduse ja kõik vajalikud  dokumendid:

2.6.1 õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri; 

2.6.2. lapsevanema isikut tõendava dokumendi ärakiri;

2.6.3. õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;

2.6.4.õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest (ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust) ja klassitunnistuse ärakiri; 
2.6.5. logopeedi tõend või kõne iseloomustus;

2.6.6. lastepsühhiaatri või – neuroloogi ja logopeedi tõend või teatis (kehtib 1 aasta) lapse tervisliku seisundi kohta ja õppe läbiviimiseks  vajalike tingimuste kirjeldus;  

2.6.7.kõrvaarsti tõend (kuulmispuudega lapsel ka audiogramm);  

2.6.8. silmaarsti tõend;  

2.6.9. väljavõte õpilase tervisekaardist;  

2.6.10. rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri; 

2.6.11. Rajaleidja koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta.

2.7. Esitatud dokumentide alusel väljastatakse lapsevanemale komisjoni toimumisaeg ja kutsutakse lapsevanem koos lapsega komisjoni.

2.8. Esitatud dokumentide ja lapsega toimunud vestluse põhjal teeb komisjon ettepaneku lapse õppima asumise või mitteasumise kohta kuulmis- ja kõnepuudega laste koolis. Vestlus lapsega toimub lapsevanema juuresolekul.

2.9. Komisjoni toob välja konkreetsed asjaolud ja põhjendused, miks komisjon soovitab õpilane kooli vastu võtta või mitte võtta. Viimasel juhul teeb komisjon ettepaneku õpilasele sobivama kooli, klassi või õppevormi valimise osas.

2.10. Ettepanek õpilase kooli õppima asumise või mitteasumise kohta  tehakse lapsevanemale teatavaks vestluse /uuringu lõppedes suuliselt.   

2.11. Õpilase kooli vastuvõtmise otsustab direktor ja see vormistatakse direktori käskkirjaga.

2.12. Õpilaskohtade puudumisel registreerib kool õpilase lapsevanema või hooldaja soovil õpilase ootenimekirja ja sobiva koha vabanemisel teavitab sellest.

 

3. Õpilaste koolist väljaarvamine

Õpilane arvatakse kooli direktori otsusega koolist välja:

3.1. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema kirjaliku taotluse alusel või

3.2. Eriarsti otsuse või kooli tugispetsialistide soovituse alusel, kui pärast täiendavaid uuringuid on tuvastatud, et õpilasel ei esine hariduslikku erivajadust, mis on aluseks Tartu Hiie Koolis õppimiseks.

 

4. Tartu Hiie Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra muutmine.  

4.1. Käesolevat korda muudetakse seadusandluse muudatustest tulenevalt.