Teenused

Rehabilitatsioon


Tartu Hiie Kool on Sotsiaalkindlustusameti partner. Koolil on sõlmitud leping rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks, mille alusel pakutakse eesti keelt kõnelevatele kuulmis- ja kõnepuudega inimestele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid eesmärgiga aidata kaasa isiku arengule ja hariduse omandamisele, parandada tema iseseisvat toimetulekut, toetada töötamise eelduste ettevalmistamist ja suurendada sotsiaalset kaasatust. Rehabilitatsiooniteenuse raames:

- koostatakse inimesele isiklik rehabilitatsiooniplaan;

- osutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ja rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;

- juhendatakse isikut ja tema peret, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipärane, vajaliku aja jooksul osutatav kompleksne teenus, inimese aitamiseks juhul, kui tal on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste abil. Teenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades.   

Osutatakse:
- sotsiaaltöötaja teenuseid: nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral;
- psühholoogi teenuseid: nõustamine ja toetamine psühholoogiliste probleemide korral, elumuutustega toimetuleku juhendamine jm;
- eripedagoogi teenuseid: nõustamine haridusküsimustes (nt õppe kohandamine), õpioskuste kujundamine, igapäevaelu toimingute õpetamine, jm;
- logopeedi teenuseid: kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite  kasutama õpetamine jm;
- füsioterapeudi teenuseid: koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks jm. 

Vastavalt vajadusele osutatakse teenuseid kas individuaalselt või grupile. Soovitatakse ka teisi vajalikke teenuseid, mida osutavad kohalik omavalitsus, meditsiiniasutused, Töötukassa jt.  

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks kuulmis- ja kõnepuudega isikutele on asutuses olemas kaasaegne materiaalne baas, ajakohased vahendid ning asjatundlik meeskond. Registreerimine tel: 7422397, e-post: hiiekool@hiiekool.ee

Asume Tartus Tähtvere linnaosas (Tallinna suunduva maantee lähedal) Hiie tänav nr 11. Kohale saab tulla  linnaliinibussiga nr 6  Vabaduse pst peatusest peale tulles ja Kreutzwaldi peatuses väljudes; linnaliinibussiga nr 3 Kesklinna ja/või Raudteejaama peatusest peale tulles sõites Hiie peatuseni. Autoga tulijatel on võimalik jätta oma auto kooli parklasse, kuhu pääseb Tõrviku tänavalt.

Rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele vastavates ruumides. Ruumid on füüsiliselt juurdepääsetavad erivajadustega isikutele ning võimaldavad teenuse privaatset osutamist. Majja on võimalik siseneda kaldteed mööda ja majas sees saab kasutada invatõstukit liikumaks 0-korrusele füsioteraapia kabinetti.

Kõrvalabi või hooldamist vajav inimene peab tulema rehabilitatsiooniteenusele koos saatjaga. Inimestele, kes elavad kaugemal ja kellel pole võimalik iga päev rehabilitatsiooniteenusele sõita,  pakutakse koos saatjaga ööpäevaringset majutust külalistetoas, mis on rehabilitatsiooniteenuse saajale ja tema saatjale tasuta suunamiskirjas märgitud ööpäevaringse majutuse (sisaldab ühte toidukorda) hüvitatava maksumuse ulatuses. Selline korraldus pakub ka suuremaid võimalusi pereliikme juhendamiseks, kuidas rehabilitatsiooni eesmärke hiljem kodustes tingimustes paremini ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ja esitada vastav taotlus. Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja paberil allkirjastatud taotluse esitada posti teel. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti.  Taotlust on võimalik esitada ka riigiportaalis eesti.ee.

Kool on Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2. "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" 1.3. "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames elluviidava pilootprojekti "Erivajadusega lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine" Rakvere Vallavalitsuse koostööpartner hariduse ja rehabilitatsiooni valdkonnas.

Koolil on praktilised kogemused ka rehabilitatsiooniprogrammialases tegevuses. 2017-2018. a piloteeris kool Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt väljatöötatud keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6-8 aastastele lastele koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi.

EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi sertifikaat kehtis jaan 2015 - jaan 2017.

 

Rehabilitatsiooni teenuste osutamise kord 

1. Käesolev kord sätestab rehabilitatsiooniteenuse osutamise korra Tartu Hiie Koolis. 

2. Kliendi või tema seaduslikul esindaja pöördumisel asutuse poole annab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik esmase informatsiooni rehabilitatsiooniteenuste kohta telefoni teel või lepib kokku kliendiga kohtumise.

3. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik selgitab välja, kas kliendile on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise riigi poolt ülevõtmise otsus. 

4. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik registreerib kliendi otsuse numbri alusel vastavas registris märkides ära soovitud teenused ja teavitades teda ühtlasi järjekorras olemisest ning teenusele saamise ajast.

5. Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks otsuse esitanud kliendi või tema seadusliku esindajaga võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik ühendust, et leppida kokku hindamise toimumise aeg.
5.1. Enne hindamise toimumist võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik vajadusel lisainformatsiooni saamiseks ühendust kliendi ja tema võrgustiku liikmetega.
5.2. Kliendi dokumendid asuvad rehabilitatsiooniteenuseid juhendava isik käes. Kõigil meeskonna koosseisu kuuluvatel spetsialistidel on õigus tutvuda kliendi dokumentidega enne hindamise toimumist.
5.3. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik teatab hindamise toimumisaja eelnevalt ühe nädala ette, kas telefoni või elektronposti teel.
5.4. Hindamine viiakse võimalusel läbi ühe päeva jooksul. Rehabilitatsiooniplaani koostamise ja hindamise protsessi selgitab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik. Klient kohtub meeskonna spetsialistidega. Kliendi hindamisele kuluv aeg sõltub spetsialistide arvust, kes on põhjendatud rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalemiseks, kuid mitte vähem kui kolm spetsialisti.
5.5. Hindamismeeskonda võivad kuuluda sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed ja arst. Meeskonna spetsialistid vestlevad hindamise käigus kliendiga ja viivad läbi hindamise, et välja selgitada kliendi toimetulek ja annavad omapoolsed soovitused toimetuleku toetamiseks.
5.6. Pärast hindamist informeerib rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik klienti edasisest. 
5.7. Samal päeval või päev pärast hindamist toimub rehabilitatsioonimeeskonna koosolek. 
5.8. Meeskonna liikmete koosoleku käigus:
1) arutatakse läbi kliendi eesmärgid;
2) esitatakse hinnang ja soovitused;
3) tehakse ettepanekuid rehabilitatsiooniplaani tegevuskavasse;
4) täidetakse kliendi tegevusvõime hindamise tabel;
5) arutatakse läbi kliendi rehabilitatsiooniplaani elluviimist soodustavad ja takistavad asjaolud;
6) arutatakse läbi rehabilitatsiooniplaani kehtivusaeg.
5.9. Peale meeskonnatöö ja spetsialistide soovitusi vormistab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik rehabilitatsiooniplaani. Kliendil või tema seaduslikul esindajal on kohustus tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga ja õigus teha täiendusettepanekuid. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik selgitab meeskonna soovitusi ja juhendab rehabilitatsiooniplaanis antud soovituste täitmist. Vajadusel viiakse pärast rehabilitatsiooniplaani läbi vaatamist sisse muudatused ja lõplik rehabilitatsiooniplaan allkirjastatakse kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.
5.10. Pärast rehabilitatsiooniplaani allkirjastamist kliendi poolt saadetakse plaan Sotsiaalkindlustusametisse. 
5.11. Rehabilitatsiooniplaani valmimise järel toimub kliendi või tema seadusliku esindaja soovil rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud rehabilitatsiooniteenuste osutamine vastavalt järjekorrale.

6. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolul võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik järjekorra kätte jõudes kliendiga ühendust ja lepib kokku teenusele tuleku ajad. 
6.1. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse kehtiva rehabilitatsiooniplaani alusel.

6.2. Osutatud rehabilitatsiooniteenuste kohta koostatakse andmestik, milles spetsialistid kirjeldavad oma tööd kliendiga.

6.3. Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste lõppedes täidetakse rehabilitatsiooniplaani D-osa – kuidas teenus kliendile mõjus, millised muutused kliendil toimusid, milline oli teenuse tulemus, kas ja milliseid teenuseid vajab klient edaspidi.

7. Arve osutatud teenuste kohta vormistab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik ja esitab selle HTM raamatupidamisele registreerimiseks. Pärast arve registreerimist edastab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik arve Sotsiaalkindlustusametisse e-posti aadressil: reh@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine ehk rehabilitatsiooniplaani koostamine
Rehabilitatsiooniplaani koostamisel vestlevad rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid kliendiga,  et hinnata kliendi tegevus- ja osalusvõimet, kõrvalabi, abivahendite vajadust ja sotsiaalse ning füüsilise keskkonna ressursse. Vajadusel kaasatakse plaani koostamisse võrgustikuliikmeid ning korraldatakse lisahindamisi. Rehabilitatsiooniplaanis vormistatakse koostöös kliendiga eesmärk ja meeskonnatööna koostatakse tegevuskava. Tegevuskava koosneb kliendi püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikest tegevustest ja teenustest. Rehabilitatsiooniteenuste kõrval on tegevuskavas soovitused ja teistest allikatest (haigekassa, KOV, meditsiinisüsteem jm) rahastatavad teenused.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Isiku ja tema võrgustiku konsulteerimine ja juhendamine ning seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis. Nõustatakse kliente tegevuskava täitmisel nii telefoni teel kui ka kohapeal.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
Kliendi eesmärkide saavutamiseks tehakse vajadusel lisahindamisi ja täiendatakse tegevuskava.

Eripedagoogi teenus
Eripedagoogilise nõustamise/töö eesmärk on analüüsida kliendi arengulist või hariduslikku edasijõudmist, nõustada klienti ja tema võrgustikku kuulmis- ja kõnepuudest või haigusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate meetodite ning kognitiivsete, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamise osas. Eripedagoogi töö alla kuulub ka töö kommunikatsiooni ja käitumisega.

Psühholoogi teenus
Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada kliendi potentsiaali ja valmisolekut töötamiseks, tasemeõppeks või karjääriõppeks ning võimalikult iseseisvat toimetulekut. Eesmärgi saavutamiseks kasutab psühholoog individuaalset, pere- või grupinõustamist. Toimub erinevate meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt ning isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine.

Logopeedi teenus
Kõnerehabilitatsiooni eesmärk on kliendi kõne seisundi säilitamine ja/või parandamine, et tagada võimetekohane toimetulek igapäevase suhtluse, õppimise ja/või tööga. Logopeed tegeleb kõne seisundi hindamise, nõustamise ja kõnerehabilitatsiooniga, abivahendi vajaduse hindamise, sobiva abivahendi soovitamise ja kasutamise õpetamisega. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamisel kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel kasutab  logopeed individuaalset, pere- või grupinõustamist. 

Sotsiaaltöötaja teenus
Sotsiaaltöötaja eesmärk on kliendi toetamine erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Sotsiaalnõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti ja aktiveerib tema võrgustikuliikmeid, informeerib neid erinevatest võimalustest ning toetab kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut.

Füsioterapeudi teenus
Füsioteraapia eesmärk on toetada ja arendada kliendi füüsilist iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes. Füsioterapeudi teenuse raames koostatakse individuaalset liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavad harjutuskavad koduseks või õpikeskkonnas kasutamiseks, tehakse tegevusi liikumisvõime hindamiseks ja arendamiseks, vajadusel soovitatakse ja õpetatakse kasutama abivahendeid.

Majutusteenus. Tuba on 2-kohaline. Hommiku- ja õhtusöögi kulud katab klient.

 

Tartu Hiie Kooli personali eetikakoodeks 

 • Juhindume oma töös ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsioonist, Lapse õiguste konventsioonist, Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.
 • Peame silmas Tartu Hiie kooli visiooni, missiooni, väärtusi ja Tartu Hiie Kooli põhimääruses ning arengukavas sätestatud eesmärke ja ülesandeid ning kodukorda.
 • Täiendame pidevalt oma kutsealaseid pädevusi; oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele.
 • Peame kinni vastastikuse aususe, lugupidamise, võrdse kohtlemise ja usalduse põhimõtetest.
 • Teeme koostööd lapsevanemate või lapse eest vastutavate täiskasvanutega, teiste klientidega; teiste õppeasutuste õpetajatega; Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna jm asutuste ja organisatsioonidega.
 • Toetame ning vajadusel nõustame kolleege, lapsevanemaid ning teiste õppeasutuste õpilasi ja õpetajaid.
 • Julgustame lapsevanemaid/lapse eest vastutavaid täiskasvanuid aktiivselt lapse haridus- ja rehabilitatsiooniprotsessis osalema ning õppetegevust toetama.
 • Austame lapsevanemate/lapse eest vastutavate täiskasvanute õigust saada infot laste edusammude, heaolu ja probleemide kohta.
 • Hoiame õpilaste ja teiste klientide  privaatsust ning neid puudutava informatsiooni konfidentsiaalsust (va juhtudel, kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta).
 • Oleme sallivad inimeste erisuste, teiste kultuuride ning tavade suhtes.
 • Järgime oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist olenemata soost, päritolust, rahvusest, vanusest, usust, seksuaalsest orientatsioonist, vaadetest ja võimetest.
 • Me ei aktsepteeri füüsilist, vaimset või majanduslikku ärakasutamist; taotleme koolis füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata turvalist õhkkonda.
 • Tunnustame õpilaste ja teiste klientide pingutusi, kujundame valmisolekut elukestvaks õppeks ja võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas.

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted Tartu Hiie Koolis 

 

Tartu Hiie Kooli  üks väärtus on usaldusväärsed suhted klientide ja tema esindajatega. Õpilaste, nende vanemate ja teiste klientide parimaks toetamiseks, rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks ja võimalikult heade tulemuste saavutamiseks säilitab Tartu Hiie Kool  kooliga suhtlevate isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 

 • Järgime oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • Hoiame meie kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. 
 • Rakendame infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks. 
 • Oleme teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. 
 • Ei väljastata isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Säilitame  isikuandmeid oma andmebaasis ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage Tartu Hiie Kooli tel 7422397 või kirjutage hiiekool@hiiekool.ee 

Lähtume Isikuandmete kaitse seadusest

 

Kliendi õigused ja kohustused

Teenuse saajal on õigus
o Saada professionaalset ning kvaliteetset teenust ja informatsiooni läbiviidavatest tegevustest.  

o Tutvuda teenuste osutamise korra ja asutuses kehtiva eetikakoodeksiga.  

o Vajadusel saada teenuse osutamise ajaks: õppevahendid ja õppematerjalid, magamiskoht ja voodivarustus, pesuruumi kasutamise võimalus, meditsiiniline teenindus, üks kord päevas soe toit.  

o Osaleda hindamisprotsessis ja teha ettepanekuid planeeritavasse tegevuskavasse; tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga.  

o Saada tagasisidet rehabilitatsiooni teenuste toel toimunud muutuste kohta (teadmised, oskused, käitumine jm). 

o Vajadusel pöörduda kaebusega juhtkonna poole või teha ettepanekuid rehabilitatsiooniosakonna töö paremaks korraldamiseks. 

Teenuse saajal on kohustus
o Osaleda planeeritavates tegevustes.  

o Ilmuda teenust saama vastavalt kokkulepitud ajale või teatada loobumisest ette vähemalt 24 tundi.  

o Teha koostööd rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistidega (sh avaldada enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seadusega).  

o Täita asutuse päevakava ja sisekorra eeskirja; hoida korras kasutatavaid õppevahendeid, õppematerjale, asutuse inventari jms.

o Hüvitada asutuse varale sihilikult tekitatud kahju vastavalt eseme väärtusele. 

o Vastutada kaasa võetud isiklike väärtasjade eest.  

 

 

Kliendileping  

Tartu Hiie Kool registrikoodiga 70004034, aadressiga Hiie 11, Tartu, keda esindab ……………, edaspidi nimetatud täitja, ja …............................................................ (edaspidi nimetatud kliendi seaduslik esindaja), kes esindab klienti ............................................................................. isikukoodiga ……................................ sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Täitja põhikohustuseks on osutada rehabilitatsiooniteenust tulenevalt õigusaktidest ja SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE EEST TASU MAKSMISE KOHUSTUSE RIIGI POOLT ÜLEVÕTMISE LEPINGUST NR. 3.6-4.4/38.

2. Teenuse osutamise tingimused

2.1. Teenust osutatakse Tartu Hiie Kooli ruumides vastavalt kokkulepitud ajakavale.  

3. Täitja kohustused

3.1. Anda kliendile ja tema esindajale enda teenuse saamiseks ja osutamiseks vajalikku informatsiooni, sh tutvustada teenuse osutamise protseduuri, teenuse osutamiseks kuluvaid ressursse, ja selgitada, millised dokumendid selle käigus koostatakse.

3.2. Tutvustada isikule tema õigusi ja kaebuse lahendamise korda. 

3.3. Võimaldada tutvuda määruse „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu“ § 5 kirjeldatud andmestikuga.

3.4. Vastavalt Lastekaitseseaduse § 27 teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

4. Kliendi ja tema seadusliku esindaja kohustused

4.1. Võtta osa plaanijärgsetest rehabilitatsiooniteenustest.

4.2. Teavitada hiljemalt teenuse osutamise eelneval päeval teenusele mitte ilmumisest. 

5. Lepingu kehtivus

5.1. Käesolev leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni vajaduse ära langemiseni.

 

Poolte andmed

Täitja:                                                  Kliendi seaduslik esindaja:

  

......................................                    …………………………………                        

(Allkiri ja kuupäev )                                (Allkiri ja kuupäev)

 

 

Tartu Hiie Kool on Sotsiaalkindlustusameti partner. Koolil on sõlmitud leping rehabilitatsiooniteenuste osutamiseks, mille alusel pakutakse eesti keelt kõnelevatele kuulmis- ja kõnepuudega inimestele sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid eesmärgiga aidata kaasa isiku arengule ja hariduse omandamisele, parandada tema iseseisvat toimetulekut, toetada töötamise eelduste ettevalmistamist ja suurendada sotsiaalset kaasatust. Rehabilitatsiooniteenuse raames:

- koostatakse inimesele isiklik rehabilitatsiooniplaan;

- osutatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud ja rehabilitatsiooniplaanis märgitud teenuseid;

- juhendatakse isikut ja tema peret, kuidas rehabilitatsiooniplaanis kirjeldatud tegevusi ellu viia.

Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus on eesmärgipärane, vajaliku aja jooksul osutatav kompleksne teenus, inimese aitamiseks juhul, kui tal on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste abil. Teenuse käigus hinnatakse inimese toimetulekut ja kõrvalabi vajadust, tehakse ettepanekuid kodu-, töö- ja õpikeskkonna kohandamiseks, abivahendi saamiseks ja kasutamiseks ning nõustatakse erinevates valdkondades.   

Osutatakse:
- sotsiaaltöötaja teenuseid: nõustamine ja juhendamine sotsiaalsete probleemide korral;
- psühholoogi teenuseid: nõustamine ja toetamine psühholoogiliste probleemide korral, elumuutustega toimetuleku juhendamine jm;
- eripedagoogi teenuseid: nõustamine haridusküsimustes (nt õppe kohandamine), õpioskuste kujundamine, igapäevaelu toimingute õpetamine, jm;
- logopeedi teenuseid: kõne ja suhtlemisoskuse kujundamine, kõnega seotud abivahendite  kasutama õpetamine jm;
- füsioterapeudi teenuseid: koduste harjutuskavade koostamine, abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine, tegevused liikumisvõime hindamiseks ja taastamiseks jm. 

Vastavalt vajadusele osutatakse teenuseid kas individuaalselt või grupile. Soovitatakse ka teisi vajalikke teenuseid, mida osutavad kohalik omavalitsus, meditsiiniasutused, Töötukassa jt.  

Rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks kuulmis- ja kõnepuudega isikutele on asutuses olemas kaasaegne materiaalne baas, ajakohased vahendid ning asjatundlik meeskond. Registreerimine tel: 7422397, e-post: hiiekool@hiiekool.ee

Asume Tartus Tähtvere linnaosas (Tallinna suunduva maantee lähedal) Hiie tänav nr 11. Kohale saab tulla  linnaliinibussiga nr 6  Vabaduse pst peatusest peale tulles ja Kreutzwaldi peatuses väljudes; linnaliinibussiga nr 3 Kesklinna ja/või Raudteejaama peatusest peale tulles sõites Hiie peatuseni. Autoga tulijatel on võimalik jätta oma auto kooli parklasse, kuhu pääseb Tõrviku tänavalt.

Rehabilitatsiooniteenuseid pakutakse ehitustehnilistele-, tervisekaitse-, ohutus- ning keskkonnanõuetele vastavates ruumides. Ruumid on füüsiliselt juurdepääsetavad erivajadustega isikutele ning võimaldavad teenuse privaatset osutamist. Majja on võimalik siseneda kaldteed mööda ja majas sees saab kasutada invatõstukit liikumaks 0-korrusele füsioteraapia kabinetti.

Kõrvalabi või hooldamist vajav inimene peab tulema rehabilitatsiooniteenusele koos saatjaga. Inimestele, kes elavad kaugemal ja kellel pole võimalik iga päev rehabilitatsiooniteenusele sõita,  pakutakse koos saatjaga ööpäevaringset majutust külalistetoas, mis on rehabilitatsiooniteenuse saajale ja tema saatjale tasuta suunamiskirjas märgitud ööpäevaringse majutuse (sisaldab ühte toidukorda) hüvitatava maksumuse ulatuses. Selline korraldus pakub ka suuremaid võimalusi pereliikme juhendamiseks, kuidas rehabilitatsiooni eesmärke hiljem kodustes tingimustes paremini ellu viia.

Rehabilitatsiooniteenuse taotlemiseks tuleb pöörduda Sotsiaalkindlustusameti poole ja esitada vastav taotlus. Digitaalselt allkirjastatud taotluse saab saata e-posti teel aadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee ja paberil allkirjastatud taotluse esitada posti teel. Avalduse saab esitada ka Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindustesse üle Eesti.  Taotlust on võimalik esitada ka riigiportaalis eesti.ee.

Kool on Euroopa Sotsiaalfondi meetme 2.2. "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" 1.3. "Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumismetoodikate arendamine ning koolituste pakkumine" raames elluviidava pilootprojekti "Erivajadusega lastele suunatud integreeritud teenuste mudeli ja lapse abivajaduse tuvastamise töövahendi piloteerimine" Rakvere Vallavalitsuse koostööpartner hariduse ja rehabilitatsiooni valdkonnas.

Koolil on praktilised kogemused ka rehabilitatsiooniprogrammialases tegevuses. 2017-2018. a piloteeris kool Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt väljatöötatud keele- ja kõnehäirete ja/või psüühikahäirete tõttu koolikohustuse edasilükkamise soovituse saanud 6-8 aastastele lastele koostatud sotsiaalse rehabilitatsiooni programmi.

EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi sertifikaat kehtis jaan 2015 - jaan 2017.

 

Rehabilitatsiooni teenuste osutamise kord 

1. Käesolev kord sätestab rehabilitatsiooniteenuse osutamise korra Tartu Hiie Koolis. 

2. Kliendi või tema seaduslikul esindaja pöördumisel asutuse poole annab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik esmase informatsiooni rehabilitatsiooniteenuste kohta telefoni teel või lepib kokku kliendiga kohtumise.

3. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik selgitab välja, kas kliendile on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise riigi poolt ülevõtmise otsus. 

4. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik registreerib kliendi otsuse numbri alusel vastavas registris märkides ära soovitud teenused ja teavitades teda ühtlasi järjekorras olemisest ning teenusele saamise ajast.

5. Rehabilitatsiooniplaani koostamiseks otsuse esitanud kliendi või tema seadusliku esindajaga võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik ühendust, et leppida kokku hindamise toimumise aeg.
5.1. Enne hindamise toimumist võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik vajadusel lisainformatsiooni saamiseks ühendust kliendi ja tema võrgustiku liikmetega.
5.2. Kliendi dokumendid asuvad rehabilitatsiooniteenuseid juhendava isik käes. Kõigil meeskonna koosseisu kuuluvatel spetsialistidel on õigus tutvuda kliendi dokumentidega enne hindamise toimumist.
5.3. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik teatab hindamise toimumisaja eelnevalt ühe nädala ette, kas telefoni või elektronposti teel.
5.4. Hindamine viiakse võimalusel läbi ühe päeva jooksul. Rehabilitatsiooniplaani koostamise ja hindamise protsessi selgitab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik. Klient kohtub meeskonna spetsialistidega. Kliendi hindamisele kuluv aeg sõltub spetsialistide arvust, kes on põhjendatud rehabilitatsiooniplaani koostamisel osalemiseks, kuid mitte vähem kui kolm spetsialisti.
5.5. Hindamismeeskonda võivad kuuluda sotsiaaltöötaja, füsioterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed ja arst. Meeskonna spetsialistid vestlevad hindamise käigus kliendiga ja viivad läbi hindamise, et välja selgitada kliendi toimetulek ja annavad omapoolsed soovitused toimetuleku toetamiseks.
5.6. Pärast hindamist informeerib rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik klienti edasisest. 
5.7. Samal päeval või päev pärast hindamist toimub rehabilitatsioonimeeskonna koosolek. 
5.8. Meeskonna liikmete koosoleku käigus:
1) arutatakse läbi kliendi eesmärgid;
2) esitatakse hinnang ja soovitused;
3) tehakse ettepanekuid rehabilitatsiooniplaani tegevuskavasse;
4) täidetakse kliendi tegevusvõime hindamise tabel;
5) arutatakse läbi kliendi rehabilitatsiooniplaani elluviimist soodustavad ja takistavad asjaolud;
6) arutatakse läbi rehabilitatsiooniplaani kehtivusaeg.
5.9. Peale meeskonnatöö ja spetsialistide soovitusi vormistab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik rehabilitatsiooniplaani. Kliendil või tema seaduslikul esindajal on kohustus tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga ja õigus teha täiendusettepanekuid. Rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik selgitab meeskonna soovitusi ja juhendab rehabilitatsiooniplaanis antud soovituste täitmist. Vajadusel viiakse pärast rehabilitatsiooniplaani läbi vaatamist sisse muudatused ja lõplik rehabilitatsiooniplaan allkirjastatakse kliendi või tema seadusliku esindaja poolt.
5.10. Pärast rehabilitatsiooniplaani allkirjastamist kliendi poolt saadetakse plaan Sotsiaalkindlustusametisse. 
5.11. Rehabilitatsiooniplaani valmimise järel toimub kliendi või tema seadusliku esindaja soovil rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas soovitatud rehabilitatsiooniteenuste osutamine vastavalt järjekorrale.

6. Kehtiva rehabilitatsiooniplaani olemasolul võtab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik järjekorra kätte jõudes kliendiga ühendust ja lepib kokku teenusele tuleku ajad. 
6.1. Rehabilitatsiooniteenuseid osutatakse kehtiva rehabilitatsiooniplaani alusel.

6.2. Osutatud rehabilitatsiooniteenuste kohta koostatakse andmestik, milles spetsialistid kirjeldavad oma tööd kliendiga.

6.3. Osutatavate rehabilitatsiooniteenuste lõppedes täidetakse rehabilitatsiooniplaani D-osa – kuidas teenus kliendile mõjus, millised muutused kliendil toimusid, milline oli teenuse tulemus, kas ja milliseid teenuseid vajab klient edaspidi.

7. Arve osutatud teenuste kohta vormistab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik ja esitab selle HTM raamatupidamisele registreerimiseks. Pärast arve registreerimist edastab rehabilitatsiooniteenuseid juhendav isik arve Sotsiaalkindlustusametisse e-posti aadressil: reh@sotsiaalkindlustusamet.ee

 

Rehabilitatsiooniteenused

Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine ehk rehabilitatsiooniplaani koostamine
Rehabilitatsiooniplaani koostamisel vestlevad rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistid kliendiga,  et hinnata kliendi tegevus- ja osalusvõimet, kõrvalabi, abivahendite vajadust ja sotsiaalse ning füüsilise keskkonna ressursse. Vajadusel kaasatakse plaani koostamisse võrgustikuliikmeid ning korraldatakse lisahindamisi. Rehabilitatsiooniplaanis vormistatakse koostöös kliendiga eesmärk ja meeskonnatööna koostatakse tegevuskava. Tegevuskava koosneb kliendi püstitatud eesmärgi saavutamiseks vajalikest tegevustest ja teenustest. Rehabilitatsiooniteenuste kõrval on tegevuskavas soovitused ja teistest allikatest (haigekassa, KOV, meditsiinisüsteem jm) rahastatavad teenused.

Rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine
Isiku ja tema võrgustiku konsulteerimine ja juhendamine ning seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis. Nõustatakse kliente tegevuskava täitmisel nii telefoni teel kui ka kohapeal.

Rehabilitatsiooniplaani täiendamine ja tulemuste hindamine
Kliendi eesmärkide saavutamiseks tehakse vajadusel lisahindamisi ja täiendatakse tegevuskava.

Eripedagoogi teenus
Eripedagoogilise nõustamise/töö eesmärk on analüüsida kliendi arengulist või hariduslikku edasijõudmist, nõustada klienti ja tema võrgustikku kuulmis- ja kõnepuudest või haigusest tingitud hariduslike erivajaduste ja hariduse saamist võimaldavate meetodite ning kognitiivsete, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamise osas. Eripedagoogi töö alla kuulub ka töö kommunikatsiooni ja käitumisega.

Psühholoogi teenus
Psühholoogilise nõustamise eesmärk on toetada kliendi potentsiaali ja valmisolekut töötamiseks, tasemeõppeks või karjääriõppeks ning võimalikult iseseisvat toimetulekut. Eesmärgi saavutamiseks kasutab psühholoog individuaalset, pere- või grupinõustamist. Toimub erinevate meetodite ja tehnikate rakendamine tegevusvõime arendamiseks isiku terviseseisundist lähtuvalt ning isiku ja tema võrgustikuliikmete konsulteerimine.

Logopeedi teenus
Kõnerehabilitatsiooni eesmärk on kliendi kõne seisundi säilitamine ja/või parandamine, et tagada võimetekohane toimetulek igapäevase suhtluse, õppimise ja/või tööga. Logopeed tegeleb kõne seisundi hindamise, nõustamise ja kõnerehabilitatsiooniga, abivahendi vajaduse hindamise, sobiva abivahendi soovitamise ja kasutamise õpetamisega. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamisel kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel kasutab  logopeed individuaalset, pere- või grupinõustamist. 

Sotsiaaltöötaja teenus
Sotsiaaltöötaja eesmärk on kliendi toetamine erinevate sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Sotsiaalnõustamise kaudu aitab sotsiaaltöötaja kliendil mõista oma olukorda, jõuda otsusele ja leida vajalikke ressursse. Ta teavitab klienti ja aktiveerib tema võrgustikuliikmeid, informeerib neid erinevatest võimalustest ning toetab kliendi sotsiaalsete toimetulekuoskuste arengut.

Füsioterapeudi teenus
Füsioteraapia eesmärk on toetada ja arendada kliendi füüsilist iseseisvust tema eale vastavates igapäevategevustes. Füsioterapeudi teenuse raames koostatakse individuaalset liigutuslikku sooritusvõimet ja iseseisvat toimetulekut arendavad harjutuskavad koduseks või õpikeskkonnas kasutamiseks, tehakse tegevusi liikumisvõime hindamiseks ja arendamiseks, vajadusel soovitatakse ja õpetatakse kasutama abivahendeid.

Majutusteenus. Tuba on 2-kohaline. Hommiku- ja õhtusöögi kulud katab klient.

 

 

Kliendi õigused ja kohustused

Teenuse saajal on õigus
o Saada professionaalset ning kvaliteetset teenust ja informatsiooni läbiviidavatest tegevustest.  

o Tutvuda teenuste osutamise korra ja asutuses kehtiva eetikakoodeksiga.  

o Vajadusel saada teenuse osutamise ajaks: õppevahendid ja õppematerjalid, magamiskoht ja voodivarustus, pesuruumi kasutamise võimalus, meditsiiniline teenindus, üks kord päevas soe toit.  

o Osaleda hindamisprotsessis ja teha ettepanekuid planeeritavasse tegevuskavasse; tutvuda koostatud rehabilitatsiooniplaaniga.  

o Saada tagasisidet rehabilitatsiooni teenuste toel toimunud muutuste kohta (teadmised, oskused, käitumine jm). 

o Vajadusel pöörduda kaebusega juhtkonna poole või teha ettepanekuid rehabilitatsiooniosakonna töö paremaks korraldamiseks. 

Teenuse saajal on kohustus
o Osaleda planeeritavates tegevustes.  

o Ilmuda teenust saama vastavalt kokkulepitud ajale või teatada loobumisest ette vähemalt 24 tundi.  

o Teha koostööd rehabilitatsioonimeeskonna spetsialistidega (sh avaldada enda kohta infot, mis on vajalik teenuse kvaliteetseks osutamiseks ning ei ole vastuolus isikuandmete kaitse seadusega).  

o Täita asutuse päevakava ja sisekorra eeskirja; hoida korras kasutatavaid õppevahendeid, õppematerjale, asutuse inventari jms.

o Hüvitada asutuse varale sihilikult tekitatud kahju vastavalt eseme väärtusele. 

o Vastutada kaasa võetud isiklike väärtasjade eest.  

 

 

Kliendileping  

Tartu Hiie Kool registrikoodiga 70004034, aadressiga Hiie 11, Tartu, keda esindab ……………, edaspidi nimetatud täitja, ja …............................................................ (edaspidi nimetatud kliendi seaduslik esindaja), kes esindab klienti ............................................................................. isikukoodiga ……................................ sõlmisid käesoleva lepingu alljärgnevas:

1. Lepingu objekt

1.1. Täitja põhikohustuseks on osutada rehabilitatsiooniteenust tulenevalt õigusaktidest ja SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI TEENUSE EEST TASU MAKSMISE KOHUSTUSE RIIGI POOLT ÜLEVÕTMISE LEPINGUST NR. 3.6-4.4/38.

2. Teenuse osutamise tingimused

2.1. Teenust osutatakse Tartu Hiie Kooli ruumides vastavalt kokkulepitud ajakavale.  

3. Täitja kohustused

3.1. Anda kliendile ja tema esindajale enda teenuse saamiseks ja osutamiseks vajalikku informatsiooni, sh tutvustada teenuse osutamise protseduuri, teenuse osutamiseks kuluvaid ressursse, ja selgitada, millised dokumendid selle käigus koostatakse.

3.2. Tutvustada isikule tema õigusi ja kaebuse lahendamise korda. 

3.3. Võimaldada tutvuda määruse „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu“ § 5 kirjeldatud andmestikuga.

3.4. Vastavalt Lastekaitseseaduse § 27 teatada abivajavast või hädaohus olevast lapsest kohaliku omavalitsuse üksusele või lasteabitelefonil 116 111.

4. Kliendi ja tema seadusliku esindaja kohustused

4.1. Võtta osa plaanijärgsetest rehabilitatsiooniteenustest.

4.2. Teavitada hiljemalt teenuse osutamise eelneval päeval teenusele mitte ilmumisest. 

5. Lepingu kehtivus

5.1. Käesolev leping jõustub sõlmimise momendist ja kehtib kuni vajaduse ära langemiseni.

 

Poolte andmed

Täitja:                                                  Kliendi seaduslik esindaja:

  

......................................                    …………………………………                        

(Allkiri ja kuupäev )                                (Allkiri ja kuupäev)

 

 

Tartu Hiie Kooli personali eetikakoodeks 

 • Juhindume oma töös ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsioonist, Lapse õiguste konventsioonist, Eesti Vabariigi Põhiseadusest, teistest kehtivatest seadustest ja õigusaktidest.
 • Peame silmas Tartu Hiie kooli visiooni, missiooni, väärtusi ja Tartu Hiie Kooli põhimääruses ning arengukavas sätestatud eesmärke ja ülesandeid ning kodukorda.
 • Täiendame pidevalt oma kutsealaseid pädevusi; oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele.
 • Peame kinni vastastikuse aususe, lugupidamise, võrdse kohtlemise ja usalduse põhimõtetest.
 • Teeme koostööd lapsevanemate või lapse eest vastutavate täiskasvanutega, teiste klientidega; teiste õppeasutuste õpetajatega; Tartu Ülikooli Haridusteaduskonna jm asutuste ja organisatsioonidega.
 • Toetame ning vajadusel nõustame kolleege, lapsevanemaid ning teiste õppeasutuste õpilasi ja õpetajaid.
 • Julgustame lapsevanemaid/lapse eest vastutavaid täiskasvanuid aktiivselt lapse haridus- ja rehabilitatsiooniprotsessis osalema ning õppetegevust toetama.
 • Austame lapsevanemate/lapse eest vastutavate täiskasvanute õigust saada infot laste edusammude, heaolu ja probleemide kohta.
 • Hoiame õpilaste ja teiste klientide  privaatsust ning neid puudutava informatsiooni konfidentsiaalsust (va juhtudel, kui on andmeid alaealise väärkohtlemise kohta).
 • Oleme sallivad inimeste erisuste, teiste kultuuride ning tavade suhtes.
 • Järgime oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist olenemata soost, päritolust, rahvusest, vanusest, usust, seksuaalsest orientatsioonist, vaadetest ja võimetest.
 • Me ei aktsepteeri füüsilist, vaimset või majanduslikku ärakasutamist; taotleme koolis füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata turvalist õhkkonda.
 • Tunnustame õpilaste ja teiste klientide pingutusi, kujundame valmisolekut elukestvaks õppeks ja võimalikult iseseisvaks toimetulekuks ühiskonnas.

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted Tartu Hiie Koolis 

 

Tartu Hiie Kooli  üks väärtus on usaldusväärsed suhted klientide ja tema esindajatega. Õpilaste, nende vanemate ja teiste klientide parimaks toetamiseks, rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks ja võimalikult heade tulemuste saavutamiseks säilitab Tartu Hiie Kool  kooliga suhtlevate isikute andmeid alljärgnevate põhimõtete järgi.

 

 • Järgime oma tegevuses isikuandmete kaitse ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise põhimõtteid.
 • Hoiame meie kätte usaldatud isikuandmeid igasuguse õigustamatu kasutamise eest. 
 • Rakendame infotehnoloogilisi ja muid vajalikke turvameetmeid isikuandmete kaitstuse tagamiseks ning isikuandmete töötlemise jälgimiseks. 
 • Oleme teadlikud isikuandmete kaitse põhimõtetest ning konfidentsiaalse info saladuses hoidmise kohustusest ning vastutavad eeltoodud kohustuste rikkumise eest. 
 • Ei väljastata isikuandmeid teistele isikutele, välja arvatud juhul kui andmete väljastamise kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on andnud loa isik, kelle andmed need on.
 • Säilitame  isikuandmeid oma andmebaasis ning isikul on igal ajal õigus pääseda ligi oma isikuandmetele ning informatsioonile tema poolt sooritatud toimingute kohta. Samuti on isikul igal ajal õigus nõuda paranduste tegemist oma isikuandmetes, kui andmed on muutunud või muul põhjusel ebatäpsed.
 • Küsimuste korral andmete töötlemise osas, helistage Tartu Hiie Kooli tel 7422397 või kirjutage hiiekool@hiiekool.ee 

Lähtume Isikuandmete kaitse seadusest