Õppetöö

Õppetöö korraldus


Kuulmispuudega õpilaste klassides õpivad kuulmislangusega ja kurdid õpilased, kelle vanemad tahavad anda oma lapsele kõnekeelse hariduse. Koolis õpetatakse suulist (ja kirjalikku) kõnet toetudes kuulmisjääkidele, suultlugemisele ja sõrmendamisele. Mõistete selgitamisel kasutatakse viipekeelt. Põhiharidus omandatakse 11 aastaga.

Kõnepuudega õpilaste klassides õpivad normaalse kuulmise ja primaarselt kahjustamata intellektiga õpilased, kellel esinevad rasked lugemis- ja kirjutamispuuded, alakõne, mitmesugused häälduspuuded, mis takistavad õpilasel rahuldavalt õppida elukohajärgses koolis. Põhiharidus omandatakse 10 aastaga.

Kuulmispuudega õpilaste klasside suurus on 6 õpilast ja kõnepuudega lastel 12 õpilast. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses, millele järgneb või toimub samaaegselt logopeediline ja/või eripedagoogiline tugiteenus. Pärast koolipäeva tegelevad õpilastega kasvatajad.

Eesti keele ja ka teiste õppeainete õpetamine Tartu Hiie Koolis erineb õpetamisest õpilase elukohajärgses koolis. Tundides toimuvad spetsiaalsed korrigeerivad ja arendavad tegevused õpilase kõne, kuulmisjääkide ja psüühiliste protsesside arendamiseks.

Kooli õppekava järgib põhikooli riikliku õppekava üldisi nõudeid, kuid seal on arvestatud kuulmis- ja kõnepuudega õpilastel esinevaid raskusi kõnelise materjali omandamisel. Tunnijaotusplaan erineb elukohajärgse kooli tunnijaotusplaanist. Võõrkeelena õpetatakse inglise keelt, valikainetena informaatikat ja karjääriõpetust.

Kooli lõpul sooritavad õpilased põhikooli riiklikud eksamid haridusministri määrusega kehtestatud korras. Lõpetajatel on õigus jätkata õpinguid järgmise taseme õppes teistes haridusasutustes.

Kui õpilase kõnepuue on korrigeeritud, soovitatakse tal asuda õppima elukohajärgsesse kooli. Õpilane võib jätkata õpinguid elukohajärgses koolis ka ainult lapsevanema soovi alusel. 

 

Kuulmispuudega õpilaste klassides õpivad kuulmislangusega ja kurdid õpilased, kelle vanemad tahavad anda oma lapsele kõnekeelse hariduse. Koolis õpetatakse suulist (ja kirjalikku) kõnet toetudes kuulmisjääkidele, suultlugemisele ja sõrmendamisele. Mõistete selgitamisel kasutatakse viipekeelt. Põhiharidus omandatakse 11 aastaga.

Kõnepuudega õpilaste klassides õpivad normaalse kuulmise ja primaarselt kahjustamata intellektiga õpilased, kellel esinevad rasked lugemis- ja kirjutamispuuded, alakõne, mitmesugused häälduspuuded, mis takistavad õpilasel rahuldavalt õppida elukohajärgses koolis. Põhiharidus omandatakse 10 aastaga.

Kuulmispuudega õpilaste klasside suurus on 6 õpilast ja kõnepuudega lastel 12 õpilast. Õppetöö toimub hommikuses vahetuses, millele järgneb või toimub samaaegselt logopeediline ja/või eripedagoogiline tugiteenus. Pärast koolipäeva tegelevad õpilastega kasvatajad.

Eesti keele ja ka teiste õppeainete õpetamine Tartu Hiie Koolis erineb õpetamisest õpilase elukohajärgses koolis. Tundides toimuvad spetsiaalsed korrigeerivad ja arendavad tegevused õpilase kõne, kuulmisjääkide ja psüühiliste protsesside arendamiseks.

Kooli õppekava järgib põhikooli riikliku õppekava üldisi nõudeid, kuid seal on arvestatud kuulmis- ja kõnepuudega õpilastel esinevaid raskusi kõnelise materjali omandamisel. Tunnijaotusplaan erineb elukohajärgse kooli tunnijaotusplaanist. Võõrkeelena õpetatakse inglise keelt, valikainetena informaatikat ja karjääriõpetust.

Kooli lõpul sooritavad õpilased põhikooli riiklikud eksamid haridusministri määrusega kehtestatud korras. Lõpetajatel on õigus jätkata õpinguid järgmise taseme õppes teistes haridusasutustes.

Kui õpilase kõnepuue on korrigeeritud, soovitatakse tal asuda õppima elukohajärgsesse kooli. Õpilane võib jätkata õpinguid elukohajärgses koolis ka ainult lapsevanema soovi alusel.